Regulamin Sklepu Apha Male

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1.1  Sklep internetowy Alpha Male, dostępny pod adresem internetowym https://alpha-male.eu/index.html  prowadzony jest przez Grzegorza Swobododę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Swoboda Zodiac pod adresem: ul. Aleksandra Fredry, nr 2, lok. 3, 30-605 Kraków wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6472169643, REGON 121215480.

1.2  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. Definicje

 

2.1  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2  Sprzedawca Grzegorz Swobododa wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Swoboda Zodiac pod adresem: ul. Aleksandra Fredry, nr 2, lok. 3, 30-605 Kraków wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6472169643, REGON 121215480.

2.3  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca).

2.4  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://alpha-male.eu/index.html

2.6  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.8  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.9  Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.10       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11       Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12       Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

2.13       Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 

3.1  Adres Sprzedawcy: ul. Aleksandra Fredry, nr 2, lok. 3, 30-605 Kraków

3.2  Adres e-mail Sprzedawcy: grzegorz@alpha-male.eu

3.3  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy prowadzonego przez Alior Bank 10249000050000450071480759

3.4  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

4.1  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

4.1.1      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

4.1.2      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.1.3      włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5. Informacje ogólne

 

5.1  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przez siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenie niezależne do woli stron, którego przy dochowaniu należytej staranności nie da się przewidzieć, mające charakter masowych przerw w dostawie mediów (tj. gazu, wody, prądu, Internetu), katastrof naturalnych, ataków hackerskich aktów terroru, zamieszek, działań wojennych lub inny podobny.

5.2  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5.3  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.4  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.5  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.6

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 

6.1  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imienia, nazwiska (lub nazwy podmiotu), loginu, którego będzie używał Klient, danych kontaktowych (adres e-mail, telefon kontaktowy), adresu na który doręczony ma zostać Produkt. Wypełniając Formularz Klient ustawia sobie hasło, z którego będzie korzystał w celu zalogowania się do Konta.

6.2  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia

 

 

7.1  W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1.1      wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

7.1.2      przejść do Koszyka, sprawdzić wybrane Produkty;

7.1.3      kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” (lub równoznaczny);

7.1.4      zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

7.1.5      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

7.1.6      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;

7.1.7      w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

8.1  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

8.1.1      Przesyłka polecona priorytet przesłana Pocztą Polską S.A (orientacyjny czas dostawy od 3 do 5 dni roboczych),

8.1.2      Przesyłka kurierska DPD (orientacyjny czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych),

8.1.3      Paczka pocztowa zagraniczna (orientacyjny czas dostawy około tygodnia, opcja dostępna jedynie w przypadku przedpłaty na konto)

8.2  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

8.2.1      przelew na konto lub płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. (cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy),

8.2.2      samodzielny przelew zewnętrzny na rachunek bankowy na rachunek wskazany w pkt. 3.3 (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, towar wysłany jest dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek).

8.2.3      płatność za pobraniem (metoda możliwa tylko za zakupy na łączną kwotę nieprzekraczającą 100 zł, zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera, listonosza lub w urzędzie pocztowym, w razie nieodebrania przesyłki wysłanej za pobraniem, następna przesyłka pod ten sam adres może być realizowana jedynie w formie, o której mowa w pkt. 8.2.1 lub 8.2.2).

8.3  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 

9.1  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

9.2  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.4  Jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia Klient nie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomości zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, to Zamówienie wygasa, a do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

9.5  Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.6  Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

9.7  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9.8  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, przyjmuje się najdłuższy podany termin.

9.9  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.10       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 

10.1       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

10.3       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 10.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

10.4       W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 10.1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.5       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.6       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.7       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10.8       Skutki odstąpienia od Umowy są następujące:

10.8.1   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

10.8.2   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.8.3   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.8.4   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.8.5   Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.8.6   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

10.8.7   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.9       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.10    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

10.10.1                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.10.2                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.10.3                  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

10.10.4                  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

10.10.5                  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

10.10.6                  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.10.7                  zawartej w drodze aukcji publicznej

 

§ 11. Reklamacja i gwarancja

 

11.1       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

11.2       Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

11.3       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

11.4       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

11.5       Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

11.6       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11.7       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

11.8       W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

12.1       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

12.2       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.2.1   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

12.2.2   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

12.2.3   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

13.1       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

13.3       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO.

13.4       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Przepraszamy, możliwość zakupu została wstrzymana do odwołania.

We are sorry, shopping is temporarily unavailable.